A K R
Adaptogene
S
L
B
C M
N T
O
D
U
E P
V
Q W
F
G X
Y
H
Z
I
J